ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

กรมพัฒฯ จับมือ “อาลีบาบา” ดันผู้ประกอบการSMEs

678
กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมืออาลีบาบาดัน ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ใช้ e-Commerce ขยายตลาดสู่สากล
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้มีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และสินค้าชุมชน (OTOP) สู่ตลาดโลก ร่วมกับ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-Commerce ขนาดใหญ่ของประเทศจีน โดยกรมฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและวงการการค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปี 2557 ธุรกิจ e-Commerce ของไทย มีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และ OTOP ยังมีจำนวนน้อยที่ใช้ e-Commerce เป็นช่องทางการจำหน่าย
สินค้าไปต่างประเทศ กรมฯ จะร่วมมือกับ Alibaba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ระดับโลก และเว็บไซต์ thaitrade.com ตลาดออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน e-Commerce ในระดับสากล ให้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจ e-Commerce ซึ่งกรมฯจะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ นี้